Informacje dla autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

Teksty oryginalne

Przyjmujemy tylko teksty oryginalne, tj. nie dopuszczamy przedruków, poza,  w wyjątkowych wypadkach, tekstami opublikowanymi dawno, nieobjętych już prawami autorskimi, o szczególnie wysokiej historycznej wartości dla zakresu tematycznego czasopisma.

Prawa autorskie i licencje

Prawa autorskie tekstów publikowanych w czasopiśmie należą do autorów. Autorzy są zobowiązani o zaznaczenie w swoich tekstach ponownie publikowanych w innych miejscach, że miejscem pierwotnej wersji publikacji jest FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne.

Autor może zamieścić kopię pracy na swojej stronie internetowej, jeśli strona ta jest niekomercyjna, a za dostęp do pracy nie są pobierane opłaty. Należy zamieścić link do strony internetowej czasopisma lub do artykułu w czasopiśmie.

Autorzy nie wnoszą żadnych opłat za publikację w czasopiśmie FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne; czasopismo jest publikowane w modelu Diamond Open Access

Członkowie zespołu redakcyjnego czasopisma potwierdzają otrzymanie złożonego tekstu w ciągu kilku dni od czasu jego wysłania. Informują wtedy również autorów, że ich teksty zostały bądź nie zakwalifikowane do recenzowania. Redakcja dokłada starań, aby autor otrzymał recenzję w ciągu 4-5 tygodni od momentu złożenia tekstu do czasopisma. 

Recenzja

Wszystkie nadesłane manuskrypty są recenzowane zgodnie z procedurą double-blind reviewing. Jest ona szczegółowo przedstawiona w sekcji RECENZOWANIE na stronie: https://filozofiainauka.studiafilozoficzne.edu.pl/recenzowanie/

Korekta

Autorzy otrzymują pocztą elektroniczną swoje przełamane i opracowane edytorsko teksty do korekty autorskiej. Korekta jest wykonywana na kopii elektronicznej pracy, zgodnie z instrukcjami redakcji, które są dostarczane w e-mailu.  

Etap korekty nie ma na celu zmiany pracy, jej stylu, treści itp., a jedynie poprawienie drobnych błędów, które wcześniej zostały niezauważone lub wprowadzone przez pomyłkę w procesie składu.

Bezpłatny egzemplarz papierowy i e-kopia dla Autora

Autor otrzymuje bezpłatnie jeden egzemplarz papierowy numer czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne zawierający jego artykuł. Otrzymuje również bezpłatnie ten numer w wersji elektronicznej.

Obowiązki Autora

Autorzy powinni podać źródła finansowego wsparcia swoich badań (jeśli takie istnieją).

Nie jesteśmy skłonni do przyjmowania podwójnych zgłoszeń.

Żaden rodzaj plagiatu nie jest akceptowany, dlatego Autor powinien wyraźnie zaznaczyć idee, koncepcje, twierdzenia itp., które nie są jego/jej autorstwa oraz dokładnie wskazać ich autorów i źródła. Autor powinien również (jest to warunek konieczny) unikać autoplagiatu.

Nie dopuszczamy praktyk typu „ghostwriting”. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie informacji o wszystkich osobach zaangażowanych w produkcję ich prac.

Nie przyjmujemy prac, które zawierają obraźliwe ataki, dyskryminujący lub nietolerancyjny język, nieuprzejmy ton, ataki osobiste. 

Obowiązki redaktorów

Redakcja czasopisma FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne jest odpowiedzialna za przygotowanie i opublikowanie nadesłanego manuskryptu zgodnie z procedurą opisaną powyżej (informacje-dla-autorow); także tutaj: recenzowanie oraz zgodnie z deklaracjami przedstawionymi: https://filozofiainauka.studiafilozoficzne.edu.pl.

Redaktorzy FiN są zobowiązani do starannego przeanalizowania każdej pracy, co do której istnieje podejrzenie uchybień. Redaktorzy są odpowiedzialni za przedyskutowanie podniesionej kwestii uchybień z recenzentem lub recenzentami pracy oraz innymi ekspertami zewnętrznymi. Zwracają się również do Autora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i, jeśli to możliwe, o usunięcie lub zmianę niedopuszczalnych fragmentów pracy.

Jeśli manuskrypt ma poważne wady (niezależnie od przyczyny), FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne redakcja jest zobowiązana do jego wycofania. W każdym przypadku redakcja uzasadnia swoją decyzję.

PRZYGOTOWANIE TEKSTÓW

1.  Przyjmujemy teksty rozpraw i studiów do 1,5 arkusza wydawniczego (60 000 znaków ze spacjami), polemik i głosów w dyskusjach – do 0,5 arkusza (20 000 znaków ze spacjami), recenzji – do 0,4 arkusza (około 16 000 znaków ze spacjami). W uzasadnionych przypadkach, uzgodnionych wcześniej z zespołem redakcyjnym, dopuszczamy teksty dłuższe. 

2.  Prosimy autorów o przysyłanie tekstów w edytorze Word, z przypisami dolnymi, a nie końcowymi.

2a.  Do każdego tekstu powinno zostać dołączone:

a) streszczenie (do 150 słów) i słowa kluczowe w jęz. polskim (zamieszczone na początku tekstu), b) streszczenie (do 150 słów) i słowa kluczowe w jęz. angielskim (na końcu tekstu),  c) informacja o stopniu/tytule naukowym autora i jego afiliacji (nazwa i adres pocztowy instytucji afiliującej).

2b.  Pożądane jest dzielenie tekstu na zatytułowane rozdziały.

3. Bibliografia oraz przypisy bibliograficzne powinny być przygotowane według poniższego schematu:

Monografie:

Max Scheler, Problemy socjologii wiedzy, przeł. Stanisław Czerniak et al., PWN, Warszawa 1990, s. 32.

L. Shapiro, Embodied Cognition, Routledge, London 2011.

Monografie zbiorowe:

B. Barnes,  D. Bloor,  J. Henry, Scientific Knowledge: A Sociological Analysis, The Althone Press, London 1996. 

S. P. Stich, T. A. Warfield (red.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Mind, Blackwell Publishing, Oxford 2003. 

Artykuły w czasopismach:

N. Goodman, What Should Not Be Said about Representation?, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 46, 1987–8.

S. Czerniak, Gernota Böhmego idea końca ery baconiańskiej, Filozofia i Nauka, 1, 2013.

Rozprawy w monografiach zbiorowych:

E. Mayr, Die Darwinsche Revolution und die Widerstände gegen die Selektionstheorie, w: J. Herbig, R. Hohlfeld (red.), Die zweite Schöpfung. Geist und Ungeist in der Biologie des 20. Jahrhunderds, Hanser, München 1990.

L. Marino, Konwergencja złożonych zdolności poznawczych u waleni i naczelnych, w: Psychologia porównawcza, Pisula, W. (red.), PWN, Warszawa 2006.

S. Lawrence, E. Margolis, Concepts, w: S.P. Stich, T.A. Warfield (red.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Mind, Blackwell Publishing, Oxford 2003.

Prace wcześniej cytowane:

A. Clark, D. Chalmers, Umysł rozszerzony, op. cit., s. 342.

E. Rosch, Cognitive Representation…, op. cit., s. 200.

Odsyłacze do literatury należy umieszczać na jeden ze dwóch sposobów:

A) w przypisach dolnych;

B) w zamieszonej na końcu tekstu Bibliografii. W takim przypadku odsyłacze do literatury powinny być umieszczone w tekście według następującego schematu: nazwisko autora rok wydania, strony, na przykład: (Giere 1988, 25).

Wybrany przez Autora sposób A) lub B) powinien być stosowany konsekwentnie w całym tekście.

C) Bibliografia winna być uporządkowana alfabetycznie, według nazwisk autorów.

4. Elementy tekstu, które Autor pragnie wyróżnić, należy pisać kursywą, a nie czcionką rozstrzeloną i nie półgrubą. 

5. Tytuły i podtytuły – wypośrodkowane, półgrubą czcionką.

6. Notki (przypisy) – koniecznie dolne, a nie końcowe.

7. Autorzy proszeni są przygotowanie tekstu do celów peer-blind review, czyli o niezamieszczanie/usunięcie dla celów recenzowania w tekście informacji pozwalających zidentyfikować autora. Dane autora na pierwszej stronie tekstu (imię, nazwisko, afiliacja) zostaną usunięte przez redakcję przed przekazaniem jej recenzentom.

8. Autorzy są ponadto proszeni o ujawnienie wszystkich osób biorących udział w powstawaniu publikacji oraz ewentualnych źródeł powstawania publikacji. To rozwiązanie zastosowane przez redakcję ma zabezpieczać publikacje przed zjawiskiem ghost-writing.

9. Autorzy są też proszeni o złożenie deklaracji, że tekst przysyłany do druku nie jest przedrukiem tekstu wcześniej publikowanego. Deklarację można przesłać pocztą elektroniczną jako skan z własnoręcznym podpisem.

10. Materiały należy przysłać pocztą elektroniczną na adres: filozofiainauka@ifispan.edu.pl

11. Ewentualne diagramy, ryciny i inne formy graficzne znajdujące się w tekstach powinny być czarno-białe (format jpg, rozdzielczość co najmniej 300dpi).

12. Wzory matematyczne powinny być zapisane za pomocą edytora równań. W razie trudności możliwe są indywidualne negocjacje z redakcją.

[pobierz FiN-template: doc]