INICJATYWY WYDAWNICZE

 

INICJATYWY

 


STAŁY BLOK TEMATYCZNY: POLSCY MYŚLICIELE O NAUCE

 

Otwieramy w FiN stały blok tematyczny POLSCY MYŚLICIELE O NAUCE. Pragniemy w nim publikować analizy, interpretacje itp. poglądów polskich intelektualistów o nauce – bądź poglądów stricte filozoficznych, bądź dla filozofii istotnych. Ponadto blok będzie prezentował teoretyczne konstrukcje tych filozofów – dawnych prekursorów naturalizmu – którzy angażowali naukę do swych koncepcji.

Formy i struktury tekstów w bloku są dowolne. Mogą to być między innymi analizy krytyczne i teksty polemiczne, opracowania wątków twórczości poszczególnych intelektualistów lub ich grup.

 

Idea bloku absolutnie nie jest sprowokowana aktualną sytuacją polityczną. Chodzi nam o przywołanie zapomnianych, a ciągle wartościowych polskich dokonań, choćby mogących inicjować polemiki, wzbogacających aktualną myśl poprzez krytyczne oceny dawnych itp.  

Uderzające jest, w jak małym stopniu filozofowie polscy odwołują się obecnie do dokonań kolegów poprzednich generacji, a zapatrzeni są, często bez reszty, w prace filozofów zachodnioeuropejskich i ze Stanów Zjednoczonych, także w koncepcje miałkie, wtórne i często małowartościowe. Jest to differentia specifica współczesnego polskiego filozofowania.  Wystarczy przywołać i porównać prace filozofów niemieckich, którzy często dyskutują głównie ze współczesnymi filozofami niemieckimi, prace filozofów francuskich ograniczających swoje konteksty rozważań do dokonań francuskich, Rosjan przywołujących przede wszystkim filozofów rosyjskich lub Amerykanów często całkowicie ignorujących filozofię nieamerykańską. Polskie filozofowanie stanowi na tym tle ewidentny i stale pogłębiający się dysonans.

W żaden sposób nie propagujemy idei filozofii narodowych, i z całą mocą odrzucamy wszelki nacjonalizm w filozofii. Filozofia jest z gruntu przedsięwzięciem uniwersalistycznym, jednak rodzi się i trwa w konkretnych środowiskach intelektualnych, szkołach, a także społecznych uwarunkowaniach. Wyrywanie filozofowania z jego naturalnego usytuowania jest – nie wdając się w rozważanie czynników – szkodliwe i okaleczające.

 

Koordynatorką bloku jest dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska (Instytut Filozofii, UMCS). Uprzejmie prosimy o kontaktowanie się z nią w sprawach dotyczących bloku na adres emailowy: Mariola Kuszyk-Bytniewska <mkuszyk@umcs.lublin.pl> 

 

Lublin, Warszawa 5 listopada 2017

 


HISTORIA INICJATYW

 

 

Konferencje współorganizowane przez czasopismo

2021. Filozoficzne idee, koncepcje i inspiracje Sanisława Lema​ – Światowy Dzień Filozofii – organizatorzy: Instytut Filozofii UMCS, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, Lublin, online, 18 listopada 2021

2020. Wiedza w akademii i poza akademią – organizatorzy: Wydział Filozofii I Socjologii UMCS, Lubelski Oddział PAN, Lubelski Oddział PTF, Oddział Socjologii Nauki PTS, Filozofia i nauka. Studia filozoficzne I interdyscyplinarne, Lublin, online, 9–10 wrzesień 2020

2019. Filozofia w informatyce V  – organizatorzy: Instytut Filozofii UMCS, Katedra Humanistyki Cyfrowej, wydział Humanistyczny UMCS, Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, 28-29 listopad 2019

2017. Nauka jako problem teoretyczny i metateoretyczny – organizatorzy: Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, IFiS PAN, Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 18 październik 2017.

 

 

Zrealizowane przedsięwzięcia badawcze i publikacyjne (bloki tematyczne lub monotematyczne zeszyty czasopisma)

 

2022. Philosophy and Computing: AI, Virtuality, Epitemicity – redakcja: Piotr (Peter) Bołtuć​

2021. Wiedza w akademii i poza akademią – redakcja: Marek Hetmański

2020. Era komputeryzacji –  redakcja: Malgorzata Czarnocka, Mariusz Mazurek

2019. Problemy filozoficzne nauk biologicznych. Z okazji 90-tej rocznicy urodzin Profesora Leszka Kuźnickiego –  redakcja: Włodzimierz Ługowski

2019. Cognitive Semiotics: Perspectives on the Study of Meaning-making – redakcja: Piotr Konderak

2017. Organizm, ciało, tożsamość, technika – redakcja: Ewa Nowak

2017. Filozofia nauk społecznych – teoria i praktyka – redakcja: Mariola Kuszyk-Bytniewska

2016. Idea i teoria Gestalt – przeszłość i teraźniejszość – redakcja: Stanisław Czerniak

2016. Wokół ewolucjonizmu

2015. Problemy poszerzania poznania i nauki – redakcja: Paweł Bytniewski i Zbysław Muszyński

2014. Filozofia w uczelni technicznej – redakcja: Marek Maciejczak