Recenzowanie

RECENZOWANIE
 
Proces recenzowania
Teksty nadsyłane do czasopisma są recenzowane zgodnie ze standardami doubly peer-blind review.  Szablon recenzji oraz lista recenzentów każdego wydanego tomu czasopisma jest podana na stronie internetowej czasopisma. Lista recenzentów nie jest stała. Redakcja powołuje recenzentów  w zależności od tematyki przysyłanych tekstów. Daje to gwarancję oceniania tekstów przez profesjonalnych znawców problematyki rozważanej w nadsyłanych tekstach.
 

RECENZOWANIE (DOUBLE-BLIND)

Jeśli manuskrypt zawiera obraźliwe ataki, dyskryminujący lub nietolerancyjny język, wyraźnie niegrzeczny ton, ataki personalne, albo jest wyraźnie niezgodny z ideą czasopisma i jego tematycznym zakresem  może zostać odrzucony przez Redakcję FiN i nie zostanie skierowany do recenzji.

Wszystkie nadesłane prace, które nie zawierają wyżej wymienionych uchybień, są recenzowane przez kompetentnych recenzentów. W recenzowaniu przestrzegamy zasad obiektywizmu, braku konfliktu interesów oraz poufności prac do czasu ich publikacji.

FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne stosują procedurę double-blind peer reviewing, to znaczy, że ani autor, ani recenzent nie znają wzajemnie swoich tożsamości.

Autor proszony jest o nadesłanie manuskryptu przygotowanego do double-blind reviewing, tj. bez nazwiska autora, afiliacji, cytowań własnych i bibliografii. Na osobnej stronie tytułowej należy zamieścić tytuł pracy, imię i nazwisko Autora, informacje o Autorze, ujawnione dane lub informacje o finansowaniu oraz dane kontaktowe.

Recenzenci przedstawiają rekomendacje dotyczące wartości manuskryptu. Jednak to Redakcja FiN podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu nadesłanej pracy, głównie na podstawie recenzji, ale także biorąc pod uwagę własne opinie na temat oryginalności i przejrzystości pracy oraz jej znaczenia dla zakresu i misji czasopisma. 

Decyzje redakcyjne są podejmowane po otrzymaniu raportów od recenzenta lub recenzentów. Autor może spodziewać się decyzji w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia pracy.

Autorom przysługuje prawo odwołania się od negatywnych decyzji redakcyjnych. W przypadku odwołania, manuskrypt jest przesyłany do kolejnego Recenzenta. Jednocześnie pierwszy Recenzent, który rekomendował aby nie publikować manuskryptu, jest informowany o zastrzeżeniach Autora i proszony o ustosunkowanie się do nich. Zarówno Recenzenci, jak i Redakcja FiN, a także członkowie Doradczego Kolegium Redakcyjnego, biorą udział w podjęciu ostatecznej decyzji.

 

 

FORMULARZ RECENZYJNY:

Recenzja tekstu złożonego do czasopisma

FILOZOFIA I NAUKA. STUDIA FILOZOFICZNE I INTERDYSCYPLINARNE

 (strona internetowa: filozofiainauka.ifispan.waw.pl)

Wydawcy:

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie

Adres redakcji: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

kontakt: filozofiainauka@ifispan.edu.pl

 

Imię i nazwisko autora [wypełnia Redakcja FiN po otrzymaniu recenzji]

Tytuł artykułu

1] Czy artykuł pasuje do profilu tematycznego pisma?

2] Czy jest poznawczo wartościowy, a w szczególności czy oferuje nowe, oryginalne treści?

3] Czy poziom merytoryczny oraz warsztatowy kwalifikuje artykuł do druku w  czasopiśmie?
— bez zmian
— po uwzględnieniu uwag recenzenta
— po uwzględnieniu uwag recenzenta i ponownej recenzji
— w ogóle nie kwalifikuje się do druku

4] Uwagi i sugestie

 

Imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliacja i podpis recenzenta

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————

 

RECENZENCI, 2013-2022

  

Krzysztof Arbiszewski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań  

Krzysztof Argasiński, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa  

Sebastian Bakuła, Wydział Nauk Społecznych i Administracji, Politechnika Warszawska, Warszawa      

Dariusz Barbaszyński, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn  

Marek Biesiada, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice

Tomasz Bigaj, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Jerzy Błoszyk, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań  

Wojciech Borkowski, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 

Andrzej Bronk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin    

Bartosz Brożek, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków  

Paweł Bytniewski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Mirosław Chałubiński, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

Krzysztof Chodasewicz Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa   

Małgorzata Czarnocka, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa   

Jan Czerniawski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków  

Urszula Czyżewska, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 

Maciej Dajnowski, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Andrzej Dąbrowski, Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 

Aleksandra Derra, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Trinity College, Center for Gender and Women’s Studies, Dublin

Józef Dębowski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn  

Anna Drabarek, Instytut Filozofii i Socjologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

Wiesław Dyk, Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Danilo Facca, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa   

Herbert Fitzek, Business School, Berlin  

Ignacy Fiut, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków  

Andrzej Gecow, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Jakub Gomułka, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Adrianna Grabizna, Instytut Psychologii, Uniwersytet Zielonogórski

Janusz Grygieńć, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Mirosław Harciarek, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Częstochowa

Adrian Horzyk, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Gróniczo-Hutnicza, Kraków 

Tadeusz Kaleta, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Andrzej Kapusta, Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Piotr Kendziorek, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa

Krzysztof Kilian, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra

Tomasz Komendziński, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń    

Honorata Korpikiewicz, Instytut Filozofii Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Zbigniew Król, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska, Warszawa

Alicja Kubica, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

 Łukasz Kucharczyk, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Emanuel Kulczycki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Piotr Kulicki, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Tomasz Kupś, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń

Marek Kuś, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Sławomir Leciejewski, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Lemańska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa  

Krzysztof Łastowski, Instytut Psychologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Andrzej Łukasik, Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Andrzej Łukasik, Zakład Psychologii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Rafał Maciąg, Instytut Studiów Informacyjnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Marek Maciejczak, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska, Warszawa    

Stanisław Majdański, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 

Krzysztof Maślanka, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

Andrei Matsyna, Uniwersytet Chelabiński, Czelabińsk, Rosja 

Rafał Michalski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń

Grzegorz Migdałek, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Jadwiga Mizińska, profesor emerytowany, Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin   

Kajetan Młynarski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków  

Jarosław Mrozek, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk  

Kazimierz Mrówka,  Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków 

Zbysław Muszyński, Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Jerzy Mycka, Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Grzegorz J. Nalepa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Iwona Olejniczak, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Michał Ostrowicki, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Anita Pacholik-Żuromska, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń  

Jacek Paśniczek, Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin   

Przemysław Parszutowicz, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa   

Maciej Piekarski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Robert Piłat, Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Zlatica Plašienková, Uniwersytet Komeńskiego, Bratysława

Jan Pleszczyński, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Bożena Płonka-Syroka, Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Ryszard Podgórski, Katedra Socjologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Paweł Polak, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Marcin Poręba, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Hanna Pułaczewska, Universität Regensburg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych  

Jarosław Rolewski, Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Vinicius Romanini, Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo

Adam Romaniuk, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Marek Rosiak, Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Uniwersytet Łódzki, Łódź 

Zenon E. Roskal,  Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Jarosław Sak, Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny, Lublin   

Maciej Soin, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa    

Marta Soniewicka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków  

Małgorzata Steć, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Józef Andrzej Stuchliński, Wszechnica Polskiej Szkoły Wyższej, Warszawa

Marek Suwara, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Maciej M. Sysło, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Lech Szczegóła, Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski

Antoni Szczuciński, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Kazimierz Szewczyk, Zakład Bioetyki, Uniwersytet Medycznego w Łodzi

Dariusz Szkutnik, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Mariusz Szynkiewicz, Instytut Filozofii Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Magdalena Środa, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Emilija A. Tajsina, Kazański Uniwersytet Państwowy, Kazań

Michał Tempczyk, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Marcin Tkaczyk, Instytut Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 

Wojciech Torzewski,  Instytut Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Jakub TerczInstytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Marcin TrybulecInstytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Robert Trypuz, Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Dorota Tybura,  Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Marcin Urbaniak, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków    

Halina Walentowicz, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa  

Konrad Waloszczyk, Wyższa Szkoła Pożarnictwa, Warszawa

Rafał WierzchosławskiLiberal Arts and Sciences, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Jan Woleński, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów

Marek Woszczek, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Andrzej Wroński, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Magdalena Zawisławska, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 

Anna Zeidler-Janiszewska Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet SWPS, Warszawa

Paweł Zeidler, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Aleksander Ziemny, Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Jordan Zlatev, Division for Cognitive Semiotics Center for Languages and Literature, Lund University

Marcelina ZuberInstytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Daniel ŻuromskiInstytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń