O nas

ISSN 2300-4711 (PAPER)
ISSN 2545-1936 (ONLINE)
FILOZOFIA I NAUKA
Studia filozoficzne i interdyscyplinarne
Wydawcy:
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, adres: Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. 22 826-71-81, 22 828-32-03, email: secretar@ifispan.edu.pl (rejestracja jako wydawcy w Sądzie Okręgowym w Warszawie: 27 marca 2013 r.)

Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin; tel. 81 537 54 81, email: instfil@bacon.umcs.lublin.pl (rejestracja jako współwydawcy w Sądzie Okręgowym w Warszawie: 4 listopada 2021r.) 

Częstotliwość: rocznik 
Zakres tematyczny
W czasopiśmie jest prezentowana filozoficzna problematyka, która ma związki z nauką, a więc:
— problematyka filozoficzna asymilującą wyniki nauki jako przedmiot swych analiz, źródła informacji lub inspiracje, w tym filozofia przyrody, antropologia filozoficzna, filozofia umysłu;
— epistemologia i metodologia;
— dociekania nad filozofią projektowaną jako nauka;
— rozważania nad relacjami pomiędzy nauką a światem życia, rzeczywistością społeczną i kulturą.
Interdyscyplinarność
Oprócz typowych prac filozoficznych publikujemy także prace łączące wątki stricte filozoficzne z typowo naukowymi. Zamierzenie to ujmuje fakt rozmycia i płynności granic pomiędzy nauką i filozofią.
Multiprogramowość
Nie wprowadzamy programowych metafilozoficznych ograniczeń. Czasopismo nie jest forum jednej tylko szkoły filozoficznej. Multiprogramowość jest promowana w czasopiśmie między innymi jako wyraz specyfiki obecnej filozofii.
Historia
Czasopismo powstało w roku 2013, założyli je pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Do roku 2018 czasopismo było wydawane przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2018 jest wydawane, na mocy umowy o współwydawaniu z dnia 28 maja 2018 r. (dopisanie współwydawcy przez Sąd Okręgowy w Warszawie: 4 listopada 2021 r.) przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Czasopismo w latach 2013-2017 było finansowana ze środków projektu badawczego 11 H 12 0302 81 (w ramach modułu 1.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Diamond Open Access
Czasopismo jest publikowane w modelu Diamond Open Access: nie pobieramy żadnych opłat ani od czytelników, ani od autorów.

Zasady etyki publikacyjnej

Filozofia i Nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne podejmuje działania mające na celu realizowanie i utrzymanie wszystkich standardów etycznych obowiązujących w praktyce publikacyjnej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu niedopuszczenia do nadużyć i nierzetelności redakcyjnej, wydawniczej i autorskiej (vide: https://filozofiainauka.studiafilozoficzne.edu.pl/recenzowanie/).

Przyjęte zasady postępowania obowiązujące redakcję, autorów, recenzentów i wydawców (vide: https://filozofiainauka.studiafilozoficzne.edu.pl/informacje-dla-autorow/) są opracowane na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE) dostępnych na stronie internetowej www.publicationethics.org oraz zasad zawartych w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” przedstawionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Dostęp

Cała zawartość czasopisma jest dostępna na licencji Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Pełne teksty wszystkich opublikowanych w czasopiśmie artykułów są dostępne na stronie internetowej czasopisma. Oddzielnie są udostępnęniane na tej stronie streszczenia publikowanych tekstów – w języku polskim oraz angielskim oraz poszczególne tomy w formie e-booków.

Ponadto pełna zawartość wszystkich tomów czasopisma znajduje się w otwartym dostępie na na platformie EBSCO oraz na platformie cyfrowej PAN – Czytelnia Czasopism, a angielskie abstrakty są rozpowszechniane w CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

Czasopismo jest indeksowane lub/i archiwizowane i udostępniane w:
Advanced Sciences Index (ASI)
ANVUR (National Agency for Research Evaluation, Italy),  Area 11: (Historical / Philosophical / Pedagogical and Psychological Sciences)

ARIANTA

Biblioteka Narodowa (Warszawa)

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

EBSCO

Electronic Journals Library

ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus)

Google Scholar

Most Wiedzy

NEOS Library Catalogue 

Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD)

PAN Czytelnia Czasopism

PBN – Polska Bibliografia Naukowa

PhilPapers

ROAD (Directory of Open Access Scholarly​ Resources)

Sherpa Romeo

Zeitschriftendatenbank (ZDB)

                    

                                                                

Według listy Ministerstwa Edukacji i Nauki z roku 2023 za publikację w czasopiśmie FILOZOFIA I NAUKA. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne przyznaje się 70 punktów. Numer na liście czasopism punktowanych z roku 2023: 485398.

Czasopismo otrzymało pomoc de minimis na lata 2022-2023 w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Rozwój czasopism naukowych”. (Umowa  nr RCN/SP/0452/2021)


Kontakty

Adres redakcji: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
pokój 104, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Numer telefonu: 603 160 505

Adres elektroniczny: filozofiainauka@ifispan.edu.pl

Strona internetowa: www.filozofiainauka.ifispan.waw.pl


Wersję papierową drukuje: Drukarnia Offsetowa Paper@Tinta, Warszawa